1. Inleiding

Volgens artikel 8, lid 1 van de SML-statuten zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks zal worden vastgesteld op basis van het voorstel van het bestuur.

  1. Contributiebedragen

SML kent vaste contributiebedragen per soort lid en leeftijdscategorie. De contributiebedragen zijn goedgekeurd op de algemene ledenvergadering.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  1. Automatische incasso

Alle leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer door middel van een ingevuld en afgetekend machtigingsformulier. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan kan men geen lid worden. Bestaande leden die nog geen schriftelijke toestemming hebben verleend, moeten dat alsnog doen.

  1. Termijnbetaling

De contributie voor het lopende seizoen moet in twee termijnen voldaan worden. SML zal bij aanvang van het seizoen en tijdens de winterstop deze twee termijnen incasseren.

  1. Aankondiging van incasso

Op de website wordt aangegeven op welke datum er geïncasseerd gaat worden.

  1. Incassoprocedure

De contributie wordt naar evenredigheid vooraf per halfjaar automatisch geïncasseerd van het bij aanmelding opgegeven bank- of girorekeningnummer. Meestal in augustus/september en in januari/februari.

Bij personen die tussentijds lid worden, wordt doorgaans vanaf die maand naar evenredigheid geïncasseerd.

  1. Aanmaning

Bij een mislukte incasso ontvangt men eerst een betalingsherinnering per e-mail of schriftelijk. Men dient in dat geval zelf het verschuldigde bedrag over te maken. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening. Bij in gebreke blijven volgt een tweede betalingsherinnering per e-mail of schriftelijk inclusief administratiekosten. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening.

  1. Incassobureau

Voldoet een lid ook na de tweede aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- en zullen eveneens voor rekening van het lid komen.

  1. Schorsing, royement en beroep

Betaalt het lid de contributie na de tweede aanmaning niet binnen de aangeven periode, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct is uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Het lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. De ledenadministratie geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden.

Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

  1. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft – overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de statuten - de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

De belangrijkste reden daarvoor is dat SML in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur worden besloten om van deze regeling af te wijken.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend schriftelijk voor 15 juni van het verenigingsjaar.

  1. Informatieverstrekking

De ledenadministratie maakt in het clubblad periodiek melding van de behandelde zaken en opgelegde schorsingen.

Bestuur SML, januari 2015