Beste leden, ouders en verzorgers,

Het zijn bijzondere omstandigheden! Binnen enkele weken is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Het coronavirus raakt iedereen. Dus ook ons als SML-ers.
Niet alleen als individu, maar in al onze rollen als bijvoorbeeld ouder, mantelzorger, ondernemer, zorgverlener, leraar, scholier, vrijwilliger en vele andere beroepsgroepen en natuurlijk ook de meer dan een miljoen voetballers.
Het meest getroffen zijn uiteraard de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij hopen oprecht dat jullie en jullie dierbaren gezond zullen blijven.

Sportpark en kantine gesloten

 Zoals bekend zijn inmiddels alle toegangsdeuren en hekken op ons sportpark De Bakenberg op slot. Dit was helaas een noodzakelijke maatregel om gehoor te kunnen geven aan de oproep om sociale afstand tot elkaar te houden. En we begrijpen heel goed dat voor onze jeugd vol energie en levenslust dat heel moeilijk is. Maar wij rekenen er op ieders medewerking, jeugd en ouders. Is het niet voor jullie zelf dan wel voor de kwetsbaren om ons heen. 

Voorlopig blijft het sportpark in ieder geval gesloten tot en met 28 april a.s. Wij wachten nadere richtlijnen daarover van het kabinet en de gemeente af.

Voetbalcompetitie gestaakt

Inmiddels weten we ook dat de KNVB de voetbalcompetitie definitief heeft gestaakt. Zeer begrijpelijk maar wel een onbevredigend einde van dit voetbalseizoen.
Als bestuur beraden wij ons op deze uitzonderlijke situatie en bereiden wij ons voor op een nieuw seizoen waarin het voetbal en de trainingen hopelijk kan worden hervat. Daarvoor is het belangrijk dat we als vereniging overeind blijven, zowel financieel en als vitale organisatie met actieve leden.
Daarom verkennen we momenteel hoe we met name onze jeugd virtueel toch kunnen ondersteunen in beweging te blijven en te sporten. Daarover hopen we binnenkort meer te kunnen melden met verrassende acties en initiatieven.

Contributie

Ondertussen hebben we van diverse leden ook vragen ontvangen over het doorbetalen van de contributie. Voor SML als voetbalvereniging vormen de inkomsten via de contributie ongeveer 2/3 van onze jaarlijkse begroting. Andere inkomsten zijn de sponsoring en de kantine; allebeide ongeveer 1/6 deel. Nu het sportpark gesloten is, ontberen we dus omzet. En is het innen van de contributie onmisbaar voor ons voortbestaan. Vooral ook omdat we wel een deel van onze vaste lasten door moeten betalen, daar waar die niet worden gecompenseerd door gemeente en/of KNVB.

Echter er zijn ook leden financieel getroffen door de crisis en die moeite hebben om tegemoet te komen aan hun verplichtingen. Deze leden willen we niet verliezen en juist steunen in hun lidmaatschap van SML. We doen daarom een appèl op al onze leden om zowel solidair te zijn met SML als vereniging als ook solidair te zijn met financieel getroffen leden.

Op dit moment heeft SML al 75 storneringen te verwerken gekregen. Dat is een forse tegenvaller. Zeker omdat de ervaring leert dat dit niet altijd een inhoudelijk goede reden heeft. We doen daarom een dringend verzoek aan hen die gestorneerd hebben, nogmaals na te gaan of zij toch niet alsnog aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En de gestorneerde contributie weer snel naar SML kunnen overmaken.

Indien wij het maximale aantal betalingen mogen ontvangen, kunnen wij ook als vereniging op verantwoorde wijze de door de corona crisis financieel getroffen leden beter tegemoet komen.

Zij die niet in staat zijn door de corona-crisis aan hun contributie verplichting te voldoen, kunnen dat kenbaar maken aan onze penningmeester, Dirk Kortekaas: We zullen dan met hen andere afspraken maken.

Blijf elkaar steunen

Tenslotte hopen we dat het lukt om in deze moeilijke tijden met elkaar in contact te blijven; en niet alleen te staan. Maak daarbij gebruik van de teamapps en informeer bij elkaar of alles goed gaat. Volg ook onze facebookpagina (binnenkort ook onze Instagram account) en de website, waarbij we een specifieke gedeelte zullen reserveren over de ontwikkelingen rondom het virus en SML.

Wij hopen jullie snel in goede gezondheid weer op onze velden te mogen ontmoeten. Heel veel sterkte de komende periode.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Namens het bestuur van SML

Paul Matthieu, voorzitter