Huisclub graphic

Op 1 juni 2013 keurde de Algemene Ledenvergadering het ‘Plan 2013-2016’ goed. Het strategisch plan met de titel 'Mijn Huisclub SML' en ondertitel 'Ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei'. De strategie voor de middellange termijn ontwikkeling van voetbalvereniging SML. Een plan waarin het mentaal, fysiek en virtueel ruimte geven aan ontspanning, ambitie en groei centraal staan en het beoogd resultaat is dat leden gaan zeggen: “Mijn Huisclub is SML”. Dit plan zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de Sportvisie van de gemeente Arnhem, de breedte-ontwikkeling van de voetbalsport, de KNVB en de balans tussen prestatie en recreatie. Toch zijn de missie en visie onveranderd. Een nieuwe koers met behoud van oude normen en waarden. Een combinatie van jong en oud. Doorontwikkeling van kennis en ervaring van de ene generatie op de volgende met toevoeging van moderne inzichten en visies. Net als in een gezin. Wij hebben gemerkt dat daar behoefte aan is. De tijd is er rijp voor. Een nieuwe generatie staat te trappelen en wil ruimte. De oudere generatie koestert wat ze heeft en weet dat ze delen moet loslaten en mee moet in de verandering. Net als 20 jaar geleden. ‘Plan 2013 – 2016’ geeft de resultaten uit het verleden door aan de toekomst en voegt daar nieuwe smaken en kleuren aan toe.

Op onderdelen wordt bestaand beleid gecontinueerd. Op andere onderdelen wordt, soms sterk, omgebogen, gesnoeid, vernieuwd, verjongd en geïnvesteerd in de toekomst. De gekozen strategie en tactiek zijn gericht op omschakelen, het maken van ruimte, breed houden van het speelveld en vervolgens doorpakken. Want de groei zit in de breedte en uitbouw van behaalde resultaten. De ambities zijn, zoals altijd bij SML, hoog. Zowel qua prestatievoetbal als recreatievoetbal worden eisen gesteld aan de beoogde groei en ontspanning; kwantitatief en kwalitatief. Het zal moeite kosten de ambities en verwachtingen waar te maken. Alleen met een clubbrede aanpak en onvoorwaardelijke steun van haar leden kan SML deze stap zetten. Er zal veel gevraagd worden van leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren, kader, trainers en bestuurders. Loslaten, delen, vertrouwen geven, kwetsbaarheid, respect, eerst vragen dan oordelen, trots en transparantie. Beschaafd, sportief en veilig dus. Zoals een Huisclub betaamt. Randvoorwaarden dus voor de toekomst van SML.

Van groot belang is ook de verbinding van SML met haar externe omgeving. Meer dan ooit is het nodig om de blik sterk naar buiten te richten. Een goede samenwerking met Upward, gemeente, Vitesse, KNVB, AVF, ASF, sponsoren, omwonenden en collega voetbalverenigingen is een belangrijk uitgangspunt voor het realiseren van het ‘Plan 2013-2016’. De combinatie van sportieve ambities en vruchtbare samenwerking met deze organisaties en groepen is wat een inspirerende, respectvolle en vitale vereniging kenmerkt. Door te kiezen voor het thema Huisclub geeft SML aan een tijdperk van interne gerichtheid af te sluiten en weer meer haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen oppakken. Plan 2013 – 2016 omvat dan ook de volgende pijlers:

 • Balans ambitie en ontspanning
 • Verbinding van jong en oud
 • Vermaatschappelijking van sportaanbod
 • Empowerment van leden, ouders, kader en vrijwilligers
 • Kanteling organisatiestructuur
 • Professionalisering wedstrijdzaken, secretariaat en financieel beleid
 • Vernieuwing accommodatie.

 

Tijdens de ALV van zaterdag 23 november 2013 en alle ALV's daarna zal het resultaat van de werkgroepen tot verfijning van het Plan 2013 -2016 leiden.

 

Missie

SML wil haar leden faciliteren in het, op een beschaafde, sportieve en veilige manier, beoefenen van de voetbalsport, in al zijn verschijningsvormen. (samenvoeging artikel 3. statuten en jeugdbeleidsplan 2012)

Visie

 • SML wil de meest kwaliteitsvolle aanbieder van voetbalactiviteiten, vooral, in Arnhem zijn.
 • Als maatschappelijke organisatie biedt SML via een voetbalopleiding een plezierig en innovatief voetbalplatform.
 • SML heeft ruime- en gepaste aandacht voor alle vrijwilligers en trainers van jeugd en senioren.
 • SML is zeer kwaliteitsvol voor de selectieteams en beoogt een hoog niveau van opleiden en spelen.
 • Daarnaast faciliteert SML prettige omstandigheden voor niet selectieteams.
 • Daarbij oog hebbend voor alle belanghebbenden en stimuleert voorts positieve betrokkenheid van ouders en omstanders.
 • SML is zorgzaam, stimulerend en heeft aandacht en respect voor de beleving van elk lid.
 • SML streeft ernaar als spil -samen met belanghebbenden- een betekenisvolle bijdrage te leveren aan kwaliteit, plezier en prestatie van het voetballeven van ieder lid.

 

Negen strategische doelen 2013-2016:

 1. Het garanderen van de juiste balans tussen ambitie en ontspanning met ruimte voor groei van beiden.
 2. Het maximaal behouden van leden en optimaliseren van doorstroming van junioren naar senioren door het bevorderen van het verenigingsleven.
 3. Zowel qua sportaanbod als qua betrokkenheid toont SML zich meer maatschappelijk betrokken.
 4. Alle beschikbare informatie wordt meer in samenhang beschouwd en benut. Daartoe zal de totale administratie worden gecentraliseerd en worden geïntegreerd in Sportlink.
 5. De accommodatie wordt vernieuwd en voldoet aan de hedendaagse eisen van multifunctionaliteit.
 6. Financiële beslissingsbevoegdheden worden neergelegd en gedelegeerd op het laagst mogelijke nivo.
 7. Het bestuur communiceert duidelijk en transparant en stel zich kwetsbaar op.
 8. Er wordt gekozen voor een ontwikkelstrategie met een groeimodel; waar mogelijk wordt bestaand kwalitatief hoogwaardig bestaand beleid clubbreed gecontinueerd. Waar nodig wordt nieuw clubbreed hoogwaardig beleid toegevoegd en gefaciliteerd.
 9. De organisatiestructuur wordt aangepast om realisatie van de strategische doelen te faciliteren. Dit gebeurt door de huidige organisatiestructuur te kantelen (geen onderscheid meer tussen jeugd en senioren) en deze verder te professionaliseren.

Nieuwe bestuursmodel per 1 juni 2013

Bestuursmodel SML

Het volledige document 'Mijn Huisclub SML' kun je HIER downloaden.

Bij de samenstelling van de strategie is gebruik gemaakt van kennis van onder andere de SML-leden, Upward, Vitesse, KNVB, KNHB, gemeente Arnhem, Eldenia, ESA, VDZ en Made2Sport.